Infectiepreventie van A tot Z

Blue Banner Blue Banner
Sector Marketing Manager Healthcare & Portfoliomanager Infectiepreventie
Jul 22, 2021

Infectiepreventie van A tot Z
Binnen zorgingstellingen is het voorkomen en beheersen van infecties topprioriteit. Met een eenduidig infectiepreventiebeleid kunt u ervoor zorgen dat het aantal infecties zo laag mogelijk blijft. Hiermee draagt u bij aan kwaliteitsverbetering en kunt u de totale kosten aanzienlijk verlagen. Voldoende aandacht voor infectiepreventie in de organisatie zorgt voor een veilige omgeving en een positieve uitstraling.

Hoewel het naleven van protocollen en procedures vanzelfsprekend lijkt, blijkt dit vaak in de praktijk lastig door een gebrek aan tijd, kennis en/of middelen. Want aan welke aspecten moet u allemaal denken en hoe implementeert u dit op de juiste manier?

 

Zorg voor een totaalaanpak op het gebied van infectiepreventie
Een infectiepreventiebeleid bestaat uit vele aspecten. Van het trainen en opleiden van medewerkers, een hygiëne-audit en het opzetten tot het actualiseren van protocollen en werkinstructies. Wij bieden trainingen en opleidingen aan om uw kennis te verhogen. Daarnaast adviseren onze deskundigen infectiepreventie u graag. Wij doen hygiëne-audits om de risico's binnen uw instelling inzichtelijk te maken zodat u deze risico's kunt aanpakken. Ook ondersteunen wij bij het opstellen en actualiseren van protocollen en het meest belangrijk; een goede borging hiervan. Hierdoor bent u in staat uw infectiepreventiebeleid zo compleet mogelijk te maken.

Wat is het totaalpakket infectiepreventie?
Het totaalpakket infectiepreventie zorgt voor het verlagen van het risico op infecties en bestaat uit de volgende stappen/onderdelen:

 • Een hygiëne-audit waarbij de risico's in beeld worden gebracht.
 • Een Plan van Aanpak om de risico's te beheersen.
 • Protocollen en werkinstructies; opstellen en/of actualiseren, zowel voor de omgeving (reining- en hygiëneplan) als de zorg.
 • Implementatie van de opgestelde protocollen en werkinstructies.
 • Verhoging van het bewustzijn en kennis bij de medewerkers op het gebied van infectiepreventie.
 • Kennis hebben van de risicomomenten waar verspreiding van infecties kan plaatsvinden.
 • Borging van uw werkprocessen en infectiepreventiemaatregelen.


Stap 1: Hygiëne-audit
Een infectiepreventiebeleid begint bij een hygiëne-audit waarbij mogelijke risico's in uw zorginstelling in kaart worden gebracht en getoetst worden aan de WIP richtlijnen en relevante wettelijke protocollen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) eist van zorginstellingen dat er een actief infectiepreventiebeleid gevoerd wordt dat is gebaseerd op de richtlijnen van de werkgroep infectiepreventie (WIP). Het in kaart brengen van de infectierisico’s vormt hiervoor een belangrijk onderdeel.Hygiëne-audit conform de landelijke WIP-richtlijnen en wetgeving
Met een hygiëne-audit weet u waar de mogelijke risico's op het gebied van infecties en hygiëne zich bevinden. Tijdens de hygiëne-audit wordt getoetst aan de WIP richtlijnen en relevante protocollen en draaiboeken van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten (LCI) en het RIVM. Hierbij wordt gekeken naar de volgende risicogebieden:

Zorg (cliënten en medewerkers);
Omgeving (schoonmaak en logistiek);
Voeding (HACCP);
Water (Legionella-beheersing);
Lucht (Lucht- en ventilatiekanalen).


De bevindingen van de hygiëne-audit worden vastgelegd in een rapportage met daarin een prioritering van de risico's. Op basis van deze bevindingen wordt een plan van aanpak opgesteld. Hieraan worden verbeteracties gekoppeld. Zo heeft u na de hygiëne-audit een concreet plan waarmee u aan de slag kan om het infectiepreventiebeleid te verbeteren.

 

Stap 2: Plan van Aanpak
Op basis van de bevindingen van de hygiëne-audit wordt een Plan van Aanpak opgesteld. In dit Plan van Aanpak staat welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s weg te halen of te verkleinen en binnen welke tijd deze maatregelen genomen moeten worden.

Protocollen actualiseren en verbeteren                                                                                                                      

Het kan zijn dat er protocollen ontbreken of herzien moeten worden. Wij adviseren u over het opstellen van protocollen en werkinstructies op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. De protocollen worden op maat gemaakt voor uw instelling. Indien gewenst kan een implementatie traject van nieuwe of bestaande protocollen door ons worden begeleid.

Continue verbetering infectiepreventie

Uiteraard blijft het een continue proces om ervoor te zorgen dat uw kwaliteit op het gewenste niveau blijft. Hiervoor is het inbouwen van meetmomenten en een goede evaluatie van belang. Wij verzorgen hiervoor jaarlijkse infectiepreventie audits, waarbij uw gehele organisatie wordt gecontroleerd op alle risicofactoren. Hierbij worden wijzigingen in landelijke richtlijnen en wetgeving ook meegenomen.

 

Stap 3: Continue ondersteuning op infectiepreventiebeleid
Nadat u weet waar de infectierisico's zitten en deze knelpunten beheerst, blijft het zaak om continu de infectierisico's te monitoren. Deze laatste maar belangrijke stap in het infectiepreventiebeleid zorgt voor de borging van een goed infectiepreventiebeleid.

Dit kunt u doen door uw medewerkers en collega's voldoende kennis te geven door middel van cursussen en trainingen. Maar er zijn ook speciale programma's ontwikkeld die bijdragen aan een betere hygiëne en zo helpen infecties te voorkomen. Zo hebben wij onder andere het Reminders Programma en het concept Wassenzonderwater opgesteld. Deze maatregelen geven een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van verspreiding van infecties.


Voorbeelden van trainingen voor infectiepreventie in de praktijk:

 • Basistraining infectiepreventie in zorginstellingen;
 • Cursus contactpersonen Infectiepreventie (aandachtsvelders);
 • Cursus Handhygiëne en persoonlijke hygiëne;
 • Reiniging, desinfectie en sterilisatie;
 • Training Infectiepreventie in de schoonmaak;
 • Training Outbreak-Management.

 

Infectiepreventiecheck
Een zorginstelling moet voldoen aan de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ schrijft voor dat organisaties infectierisico's in kaart moeten brengen. Benieuwd hoe u infectierisico's nog verder kunt beperken en of u aan alle regels voldoet? Vraag dan de gratis infectiepreventiechecklist aan via uw contactpersoon of via saleshealthcare@diversey.com. Met deze checklist krijgt u een globale indruk of u aan de eisen van de IGZ voldoet op het gebied van infectiepreventie.