Algemene Voorwaarden

Thumbnail Thumbnail

Algemene Voorwaarden

Dit beleid is geen officiële vertaling en wordt aan u verstrekt als middel om een ​​origineel document in een andere taal te begrijpen. De Engelse versie is het enige officiële document en in geval van tegenstrijdigheden of onjuistheden in de vertaling zal de Engelse versie gelden. Als u onze aandacht wilt vestigen op een vertaalfout of onnauwkeurigheid, stuur ons dan een e-mail op Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

 

1. Algemeen. Deze gebruiksvoorwaarden ("voorwaarden") voor de website (s) van Diversey en haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten ("wij", "onze", "ons" of het "bedrijf") die linken naar deze voorwaarden (hierna de "site(s)") regelen de relatie tussen u en het bedrijf in verband met de site(s). Door toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van de site(s), gaat u akkoord met deze voorwaarden en het privacybeleid (welk beleid hierin wordt opgenomen door verwijzing). Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, is uw gebruik van de site(s) niet geautoriseerd. De site(s) worden aangeboden en beschikbaar voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Door gebruik te maken van de site(s) verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd hebt om een bindende overeenkomst met het bedrijf te sluiten en aan alle voornoemde toelatingsvereisten te voldoen. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de site(s) niet openen of gebruiken. Voor de duidelijkheid, in het geval dat u de site(s) gebruikt of een account opent op de site(s) namens een ander bedrijf, entiteit of andere organisatie, omvat "u" of "uw" alle bedrijven, entiteiten of andere organisaties die u vertegenwoordigt of waarbij u tewerkgesteld of gecontracteerd bent. In dat geval verklaart en garandeert u dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van een dergelijke entiteit met de autoriteit om deze entiteit aan deze voorwaarden te binden.

 

2. Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers voor producten. Het bedrijf biedt toegang en/of de mogelijkheid om verschillende producten, oplossingen en diensten te kopen via de site(s) (gezamenlijk, de "producten"). Het gebruik van elk van deze producten wordt verder onderworpen aan de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA"). Door deze producten te openen en te gebruiken, stemt u ermee in te voldoen aan de toepasselijke EULA voor elk dergelijk product.

 

3. Toegang tot de website en accountbeveiliging. Afhankelijk van uw voortdurende naleving van deze voorwaarden, verleent het bedrijf u hierbij toestemming om de site(s) en de bijbehorende functies uitsluitend voor uw interne zakelijke doeleinden te gebruiken en om toegang te krijgen tot, en gebruik te maken van, de inhoud, producten en andere functies die hierin beschikbaar zijn. U moet een account opzetten op de site(s) of bij het bedrijf om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site(s) of om toegang te verkrijgen tot geselecteerde bedrijfsproducten of andere inhoud. Wanneer u bij het bedrijf een account instelt voor toegang tot en gebruik van de site(s), moet u een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven (of wordt er in voorkomende gevallen een aan u toegekend). U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw accounts en wachtwoorden en voor het beperken van de toegang daartoe, en u stemt ermee in verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw accounts of wachtwoorden. Gegevens die u aan het bedrijf verstrekt, moeten nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U stemt ermee in deze informatie te allen tijde accuraat en actueel te houden. U erkent ook dat uw account persoonlijk is voor u en stemt ermee in om geen enkele andere persoon toegang te verlenen tot de site(s) of gedeelten daarvan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegde toegang tot, of gebruik van, uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in om ervoor te zorgen dat u zich aan het einde van elke sessie afmeldt van uw account. Wees bijzonder voorzichtig bij het openen van uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, opdat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens niet kunnen bekijken of opnemen. U bent verantwoordelijk voor het maken van alle nodige regelingen om toegang te hebben tot de site(s) en ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot de site(s) via uw Internet verbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden en hieraan voldoen. Om toegang te krijgen tot de site(s) of een deel van de aangeboden middelen, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de site(s) dat alle informatie die u op de site(s) verstrekt nauwkeurig, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt om u te registreren bij de site(s) of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van interactieve functies op de site(s), wordt beheerst door ons privacybeleid en dat u instemt met alle acties die het bedrijf onderneemt met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons privacybeleid. Het bedrijf is niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, een of alle onderdelen van de site(s) op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar zijn. Van tijd tot tijd kan het bedrijf de toegang tot bepaalde delen van de site(s) of de hele site(s) beperken voor gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificator, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is verstrekt, te allen tijde (naar ons eigen goeddunken om welke reden dan ook) uit te schakelen als u, naar onze mening, een bepaling van deze voorwaarden hebt overtreden.

 

4. Wijzigingen in de voorwaarden. Het bedrijf kan op elk gewenst moment naar eigen goeddunken een update of revisie van deze voorwaarden voorstellen door de bijgewerkte versie te plaatsen op een locatie die door middel van een hyperlink gekoppeld is aan de startpagina van de site(s). De update zal onmiddellijk van kracht worden na publicatie van dergelijke herziene voorwaarden (d.w.z. aanvaarding van herziene voorwaarden via een klikbevestiging, acceptatieknop of ander mechanisme). Eventuele wijzigingen in de bepalingen inzake geschillenbeslechting die hierin zijn uiteengezet, zijn echter niet van toepassing op geschillen waarvoor de partijen een feitelijke kennisgeving hebben gedaan op of voorafgaand aan de datum waarop de wijziging op de site (s) is geplaatst. Daarnaast behoudt het bedrijf zich het recht voor om een dienst of materiaal dat het bedrijf op de site(s) ter beschikking stelt in te trekken of te wijzigen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Uw voortgezette gebruik van de site (s) na het plaatsen van herziene voorwaarden betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, omdat deze bindend voor u zijn.

 

5. Privacybeleid. Alle informatie die het bedrijf verzamelt op de site(s) is onderhevig aan ons privacybeleid. Door het gebruik van de site(s), stemt u in met alle acties die door ons worden ondernomen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met het privacybeleid. Het privacybeleid wordt hierbij opgenomen in en onderworpen aan deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk hierin uiteengezet, zullen deze voorwaarden in het geval van een conflict tussen deze voorwaarden en het privacybeleid, of als vereist onder de toepasselijke wetgeving, prioriteit hebben. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid, of indien vereist door de toepasselijke wetgeving, en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk op u van toepassing zijn zodra ze zijn gepubliceerd. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot de aankoop van producten worden beheerst door de toepasselijke commerciële overeenkomst tussen het bedrijf en uw entiteit die u toegang geeft tot de producten.

 

6. Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie op de site(s). Het bedrijf is niet verantwoordelijk als de informatie die op de site(s) beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op de site(s) is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaande, meer nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen dat u stelt in het materiaal op de site(s) is voor eigen risico. De site(s) kunnen bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen verstrekt als referentie. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site(s) te allen tijde te wijzigen, maar het bedrijf is niet verplicht om dit te doen. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om te controleren op wijzigingen op de site(s).

 

7. Vertrouwen op geplaatste informatie. De informatie en inhoud die op of via de site(s) wordt gepresenteerd, is uitsluitend beschikbaar voor algemene informatiedoeleinden. De onderneming garandeert niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie of inhoud. Elk vertrouwen op dergelijke informatie en inhoud is strikt voor eigen risico. Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat door u of een andere bezoeker van de site(s) op dergelijke informatie of inhoud wordt gesteld, of door ongeacht welke andere persoon die op de hoogte is van de inhoud ervan.

 

8. Materialen van derden. De site(s) kunnen inhoud bevatten die verstrekt wordt door derden, waaronder materialen die worden verstrekt door andere gebruikers, bloggers en externe licentiegevers, syndicators, aggregatoren en/of rapportagediensten. Alle verklaringen en/of meningen in deze materialen, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de inhoud die door het bedrijf wordt verstrekt, zijn uitsluitend de adviezen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze verstrekt. Het bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van materialen die door derden worden geleverd.

 

9. Gebruik van materialen op de site(s). Alle inhoud op de site(s) (inclusief, maar zonder beperking, tekst, ontwerp, illustraties, logo's, iconen, afbeeldingen, audiofragmenten, downloads, interfaces, code en software, evenals de selectie en indeling daarvan), is het exclusieve eigendom van het bedrijf, zijn dochterondernemingen, of hun licentiegevers of content providers, en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetten. U mag het materiaal op de site(s) openen, kopiëren, downloaden en afdrukken voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsinformatie wijzigt die wordt weergegeven op het materiaal waartoe u toegang verkrijgt, of dat u kopieert, downloadt of afdrukt. Elk ander gebruik van de inhoud op de site(s), met inbegrip van maar niet beperkt tot de wijziging, distributie, overbrengen, uitvoering, uitzending, publicatie, uploaden, licentiëring, reverse engineering, overdracht of verkoop van, of het maken van afgeleide werken van, materiaal, informatie, software, producten of diensten verkregen van de site(s), of het gebruik van de site (s) voor doeleinden die concurrerend zijn voor het bedrijf, is uitdrukkelijk verboden. Niettegenstaande het voorgaande, wordt persoonlijke informatie beheerst door het privacybeleid en is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving. U stemt ermee in zich te houden aan alle aanvullende beperkingen die op de site(s) worden weergegeven en zoals ze van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de registratie van een persoon voor de site(s) te weigeren of te annuleren, een persoon van de site(s) te verwijderen of een persoon te verbieden om de site(s) te gebruiken om welke reden dan ook. Het bedrijf, of zijn dochterondernemingen of hun licentiegevers of content providers, behouden de volledige eigendom van het materiaal op de site(s), met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, en verstrekt dit materiaal aan u onder een licentie die op elk moment naar eigen goeddunken van het bedrijf kan worden herroepen. Het bedrijf garandeert noch verklaart dat uw gebruik van materialen op de site(s) geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet zijn verbonden met het bedrijf. U mag de op de site(s) verstrekte contactgegevens niet gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, zoals marketing of niet-goedgekeurd of verboden commercieel gebruik. U mag geen hardware of software gebruiken die bedoeld is om de juiste werking van de site(s) te beschadigen of verstoren of om heimelijk enig systeem, gegevens of persoonlijke informatie van de site(s) te onderscheppen. U stemt ermee in de werking van de site(s) op geen enkele manier te onderbreken of te proberen te onderbreken. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot of gebruik van de site(s) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te beëindigen. Beëindiging van uw toegang of gebruik zal geen afstand doen van of afbreuk doen aan enig ander recht of vrijstelling waarop het bedrijf recht kan hebben of in billijkheid.
 

10. Materialen die u indient. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle materiaal dat u via de site(s) indient, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrecht van dergelijk materiaal. Gebruikersinhoud moet in zijn geheel voldoen aan alle toepasselijke lokale en internationale wet-en regelgeving. Aanvullende inhoudsregels voor gebruikersinhoud zijn onder andere de volgende (gezamenlijk 'inhoudsnormen'). Deze regels kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt en op deze site(s) worden geplaatst: u mag geen inhoud uploaden naar, distribueren of anderszins publiceren via de site(s) die (1) vals, obsceen, frauduleus, smadelijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk, aanstootgevend, intimiderend, gewelddadig, bedreigend of hatelijk is; (2) seksueel expliciet of pornografisch materiaal promoot of bevat, of discriminerend is op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd; (3) vertrouwelijk of bedrijfseigen is, of inbreuk maakt op privacy- of publicatierechten, octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, kwetsend, onrechtmatig of anderszins verwerpelijk is; (4) een strafbaar feitkan  vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij kan schenden of anderszins aanleiding geven tot aansprakelijkheid of overtreding van een wet; (5) commerciële activiteiten of verkoop omvat, zoals wedstrijden, sweepstakes en andere verkooppromoties, ruilhandel of reclame; of (6) software virussen, politieke campagnes, kettingbrieven, massale mailings of enige vorm van "spam" bevatten. Bovendien mag u geen vals e-mailadres of andere identificerende informatie gebruiken, u voordoen als een andere persoon of entiteit of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van enige inhoud.

 

11. Eigendom van ingediend materiaal. Als u materiaal indient, en tenzij het bedrijf anders aangeeft (of voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht), verleent u aan het bedrijf en zijn dochterondernemingen een onbeperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig sublicentieerbaar recht op het gebruik, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide werken van, distribueren en weergeven van dergelijk materiaal over de hele wereld in alle media. U stemt er verder mee in dat het bedrijf vrij is om alle ideeën, concepten, knowhow die u of individuen die namens u handelen aan het bedrijf te geven om te gebruiken. U verleent het bedrijf en zijn dochterondernemingen het recht om de naam die u indient in verband met dergelijk materiaal te gebruiken, als zij dat kiezen. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van of anderszins zeggenschap hebt over alle rechten op de inhoud die u plaatst, dat de inhoud juist is, dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met enige bepaling hierin en geen schade zal toebrengen aan een persoon of entiteit, en dat u het bedrijf schadeloos stelt voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud die u levert.

 

12. Toezicht en handhaving; Beëindiging. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om: a. gebruikersinhoud te verwijderen of te weigeren voor een of andere reden naar eigen goeddunken, b. actie te ondernemen met betrekking tot gebruikersinhoud die het bedrijf naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast acht, ook als het bedrijf van mening is dat dat dergelijke gebruikersinhoud de voorwaarden schendt, met inbegrip van de inhoudsnormen, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit, een bedreiging vormt voor de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de site(s) of het publiek of aansprakelijkheid zou kunnen creëren voor het bedrijf, c. passende juridische stappen te ondernemen, waaronder, zonder beperking, verwijzing naar wetshandhaving, of te reageren in gerechtelijke procedures voor enig illegaal of ongeoorloofd gebruik van de site(s), d. uw toegang tot alle of een deel van de site(s) te beëindigen of op te schorten, om welke reden dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, elke schending van deze voorwaarden, en e. zonder beperking van het voorgaande heeft het bedrijf het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel dat ons verzoekt of instrueert om de identiteit of andere informatie te onthullen van ongeacht welke persoon die materiaal op of via de site(s) plaatst. Het bedrijf verklaart of garandeert echter niet dat het al het materiaal kan beoordelen voordat het op de site(s) wordt geplaatst, en kan niet zorgen voor onmiddellijke verwijdering van aanstootgevend materiaal nadat het is gepost. Bijgevolg aanvaardt de onderneming geen aansprakelijkheid voor enige handeling of niet-handelen met betrekking tot transmissies, communicaties of inhoud die door enige gebruiker of derde partij wordt verstrekt. De onderneming is jegens niemand aansprakelijk of verantwoording schuldig voor de prestaties of de niet-nakoming van de hierin beschreven activiteiten. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN EN HOUDT HET BEDRIJF EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS SCHADELOOS VAN ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN ACTIE DIE DOOR HET BEDRIJF OF EEN VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN WORDT ONDERNOMEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN ZIJN ONDERZOEKEN EN VAN ALLE ACTIES DIE WORDEN ONDERNOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR OFWEL DE ONDERNEMING, DE BOVENGENOEMDE PARTIJEN OF TOEPASSELIJKE WETSHANDHAVINGSINSTANTIES.

 

14. Links. Onze site(s) kunnen links naar andere websites bieden voor uw gemak en informatie. Deze websites kunnen worden geëxploiteerd door bedrijven die niet aan het bedrijf zijn gelieerd. Dit omvat links die zijn opgenomen in advertenties, waaronder banneradvertenties en gesponsorde links. Gelinkte websites hebben waarschijnlijk hun eigen voorwaarden en het bedrijf raadt u ten zeerste aan dergelijke voorwaarden van derden te bekijken. De onderneming is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die niet zijn aangesloten bij het bedrijf, noch voor het gebruik van deze websites door u, de praktijken van die websites, noch voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit dergelijk gebruik. Het bedrijf heeft geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke sites of bronnen, en aanvaardt daarvoor geen verantwoordelijkheid. Als u besluit om toegang te verkrijgen tot een van de websites van derden gelinkt aan de site(s), doet u dit volledig op eigen risico en onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke websites. U mag linken naar de homepage van het bedrijf, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er gebruik van maakt, maar u mag geen link instellen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving suggereert van onze kant zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Deze site(s) kan/kunnen bepaalde sociale media functies bieden die u in staat stellen om: a. links te maken van uw eigen of websites van derden naar bepaalde inhoud op de site (s), b. e-mails of andere communicaties te versturen met bepaalde inhoud of links naar bepaalde inhoud op de site(s), c. ervoor zorgen dat beperkte gedeelten van de inhoud op de site(s) worden weergegeven of lijken te worden weergegeven op uw eigen of bepaalde websites van derden. U mag deze functies alleen gebruiken zoals ze worden geleverd door het bedrijf en uitsluitend met betrekking tot de inhoud die wordt weergegeven en anderszins in overeenstemming met eventuele aanvullende voorwaarden die zijn verstrekt met betrekking tot dergelijke functies. Onder voorbehoud van het voorgaande, mag u niet: • Een link maken vanaf een website die niet in uw bezit is. • Ervoor zorgen dat de site(s) of gedeelten ervan worden weergegeven of lijken te worden weergegeven op een andere site door bijvoorbeeld framing, deep-linking of in-line linken. • Linken naar een deel van de site (s) anders dan de homepage. • Anderszins enige actie ondernemen met betrekking tot de materialen op de site(s) die onverenigbaar is met enige andere bepaling van deze voorwaarden. U stemt ermee in om met het bedrijf samen te werken om ervoor te zorgen dat onbevoegd framing of linking onmiddellijk wordt gestaakt. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de koppelingsrechten zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Het bedrijf kan alle sociale media-functies en koppelingen op elk gewenst moment zonder kennisgeving naar eigen goeddunken uitschakelen.

 

15. Handelsmerken en auteursrechten. Handelsmerken, logo's en dienstmerken die op de site(s) worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van het bedrijf, zijn dochterondernemingen, hun licentiegevers of content providers of andere derden. Al deze handelsmerken, logo's en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets op de site (s) mag worden opgevat als het verlenen, impliciet, door uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om enig handelsmerk, logo of dienstmerk te gebruiken dat op de site(s) wordt weergegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Het bedrijf behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de site(s) en de inhoud ervan. Elk van de site(s) en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot tekst, ontwerp, afbeeldingen, interfaces en code, en de selectie en indeling daarvan, wordt beschermd als een compilatie onder de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten en andere landen.

 

16. Kennisgeving van inbreuk. Het bedrijf respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt u hetzelfde te doen. U wordt hierbij geïnformeerd dat het bedrijf een beleid heeft aangenomen en redelijkerwijs heeft geïmplementeerd dat in passende omstandigheden voorziet in de verwjdering van abonnees en accounthouders van het systeem of het netwerk van de onderneming die herhaalde auteursrecht overtreders zijn. Als u meent dat uw auteursrecht of het auteursrecht van een persoon namens wie u gemachtigd bent om te handelen, is geschonden, stel dan onze auteursrechtagent op de hoogte: Legal Department - Intellectual Property 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708. U kunt contact opnemen met onze auteursrechtagent op ons wereldwijde hoofdkantoor op + 1-980-221-3235, maar u mag dit nummer niet gebruiken om ons te informeren over vermeende auteursrechtschending. Om effectief te zijn, moet uw melding (a) schriftelijk zijn, (b) gericht zijn aan onze auteursrechtagent, en (c) het volgende in essentie opnemen: • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop de vermeende inbreuk werd gepleegd; • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het geschonden is, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site(s); • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd; • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is geautoriseerd door de auteursrechteigenaar, diens agent of de wet; en • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermeend is geschonden. Het bedrijf is niet verplicht om materiaal dat beschikbaar is op de site (s) te plaatsen, door te sturen, door te geven, te distribueren of anderszins te verstrekken, met inbegrip van materiaal dat u aan ons verstrekt, en dus heeft het bedrijf het absolute recht om materiaal van de site naar eigen goeddunken te verwijderen op elk gewenst moment.

 

17. DISCLAIMERS. (a) U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAART VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE(S). U STEMT ERMEE IN DAT ALLE INFORMATIE DIE U VERZENDT OF ONTVANGT TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE SITE(S) MOGELIJK NIET VEILIG IS EN KAN WORDEN ONDERSCHEPT DOOR ONBEVOEGDE PARTIJEN. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE(S) VOOR EIGEN RISICO IS EN DAT EEN AANZIENLIJK DEEL VAN DE SITE (S) KOSTELOOS AAN U BESCHIKBAAR WORDT GESTELD. (b) U begrijpt dat het bedrijf niet kan garanderen en niet garandeert dat de site(s) vrij zullen zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten onze site voor elk herstel van verloren gegevens. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN GEDISTRIBUEERDE DENIAL-OF-SERVICE-AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER EIGEN MATERIAAL KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE(S) OF DIENSTEN OF ITEMS DIE VERKREGEN WERDEN VIA DE SITE(S) OF HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL DAT EROP IS GEPLAATST, OF OP EEN WEBSITE DIE HIERAAN IS GEKOPPELD. (c) UW GEBRUIK VAN DE SITE(S) IS VOOR UW EIGEN RISICO. DE SITE (S) WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS", "MET ALLE FOUTEN" EN "ALS BESCHIKBAAR" BASIS. HET BEDRIJF BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE(S) OF EEN FUNCTIE OF ONDERDEEL DAARVAN TE ALLEN TIJDE TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. HET BEDRIJF WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES VAN DE PARTIJEN OF DE HANDELINGEN, EN ALLE GARANTIES DAT MATERIALEN, INHOUD, PRODUCTEN, DIENSTEN, OPLOSSINGEN OF ANDERE AANBIEDINGEN OP (OF BESCHIKBAAR VIA) DE SITE(S) NIET-INBREUKMAKEND ZIJN; DAT DE TOEGANG TOT DE SITE(S) ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; DAT DE SITE(S) VEILIG ZULLEN ZIJN; DAT DE SITE(S) OF DE SERVERS DIE DE SITE(S) BESCHIKBAAR MAKEN, VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN; OF DAT INFORMATIE OP DE SITE(S) VOLLEDIG, BETROUWBAAR, NAUWKEURIG OF ACTUEEL ZAL ZIJN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN HET BEDRIJF OF VIA DE SITE(S), ZAL ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK CREËREN; DAT HET GEBRUIK VAN MATERIALEN, INHOUD, PRODUCTEN, DIENSTEN, OPLOSSINGEN OF ANDERE AANBIEDINGEN OP (OF BESCHIKBAAR VIA) DE SITE(S) ADEQUAAT, VOLLEDIG, CORRECT, NAUWKEURIG, NUTTIG, ACTUEEL, BETROUWBAAR OF ANDERSZINS IS; OF DAT DE SITE(S) OF PRODUCTEN OF DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE SITE(S) ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN MAG DE WET BEPAALDE DISCLAIMERS VAN GARANTIES WAARNAAR HIERIN WORDT VERWEZEN, NIET TOESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER (S) MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 

18. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DOOR HET VOORGAANDE TE ERKENNEN, ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NOCH HET BEDRIJF, NOCH ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS OF DERDEN AANBIEDERS VAN INHOUD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET, DE SITE(S), OF ANDERE SITES DIE U VIA EEN LINK VAN DE SITE(S) OF VAN ACTIES DIE HET BEDRIJF NEEMT OF NALAAT TE NEMEN ALS GEVOLG VAN DE COMMUNICATIE DIE U ONS STUURT, OF DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE(S) TE GEBRUIKEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD IN OF VERKREGEN VIA DE SITE(S), VERWIJDERING OF WISSEN DOOR HET BEDRIJF VAN MATERIALEN DIE ZIJN INGEDIEND OF GEPOST OP DE SITE(S), OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE(S), HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS BEDRIJF, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS OF ANDEREN OP DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE ZIJN GEWEZEN. DEZE BEPERKING GELDT, ZONDER BEPERKING, VOOR ALLE SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN FALEN VAN DE PRESTATIES, FOUT, OMISSIE, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECTEN, VERTRAGING IN WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUSSEN, BESTANDSBESCHADIGING, STORINGEN IN DE COMMUNICATIELIJN, NETWERK- OF SYSTEEMUITVAL, VERLIES VAN WINST, OF DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF GEBRUIK VAN GEGEVENS, EN ENIG ANDER TASTBAAR OF IMMATERIEEL VERLIES. U ERKENT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT NOCH HET BEDRIJF, NOCH ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ENIGE GEBRUIKER VAN DE SITE(S). UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR EEN VAN DE BOVENSTAANDE CLAIMS OF ENIG GESCHIL MET HET BEDRIJF IS OM UW GEBRUIK VAN DE SITE(S) TE STAKEN. U EN HET BEDRIJF GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE VORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND  HOUDT MET DE SITE(S) MOET WORDEN INGELEID BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VAN DE ACTIE IS ONTSTAAN, ANDERS WORDT DEZE REDEN VAN ACTIE PERMANENT UITGESLOTEN. OMDAT IN SOMMIGE JURISDICTIES GEEN BEPERKINGEN ZIJN TOEGESTAAN VOOR DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, IS EEN DEEL VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

 

19. Vrijwaring. U stemt ermee in om het bedrijf en zijn dochterondernemingen en hun functionarissen, bestuurders, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers en leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten, als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de site(s) en enige schending van deze voorwaarden. Als u een technische storing veroorzaakt van de site(s) of de systemen die de site(s) naar u of anderen verzenden, stemt u ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle verliezen, aansprakelijkheden, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten, die voortvloeien uit of het gevolg zijn van die verstoring. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u en in dat geval stemt u ermee in om samen te werken met het bedrijf bij de verdediging van dergelijke zaken.

 

20. Jurisdictie en toepasselijk recht. De wetten van de staat North Carolina (met uitzondering van bepalingen met betrekking tot wetsconflicten) beheersen deze voorwaarden en uw gebruik van de site(s) en, behalve als uiteengezet in het privacybeleid, stemt u onherroepelijk in met de jurisdictie van de rechtbanken in Mecklenburg County, North Carolina voor elke procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden. Naar eigen goeddunken van het bedrijf kan het nodig zijn dat u geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze voorwaarden of de site(s), met inbegrip van geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op hun interpretatie, schending, invaliditeit, niet-nakoming of beëindiging, ondrwerpt aan de definitieve en bindende arbitrage volgens de arbitrageregels van de  American Arbitration Association  die de wetten van de staat North Carolina toepast.ELKE VORDERING OF CLAIM DIE U KAN HEBBEN VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN OF DE SITE(S) MOET WORDEN INGELEID BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VAN DE ACTIE IS ONTSTAAN, ANDERS WORDT DEZE REDEN VAN ACTIE OF CLAIM PERMANENT UITGESLOTEN.

 

21. Volledige overeenkomst en ontvankelijkheid. Deze voorwaarden en alle beleidslijnen of bedrijfsregels die op de site(s) zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en het bedrijf met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicaties en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Een gedrukte versie van deze voorwaarden is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met het gebruik van de site(s) in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en dossiers die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bijgehouden in gedrukte vorm.

 

22. Afstand en scheidbaarheid. Geen afstand doen door de vennootschap van enige voorwaarde zoals uiteengezet in deze voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een verklaring van afstand van enige andere term of voorwaarde, en elk verzuim van het bedrijf om een recht of bepaling te doen gelden onder deze voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Indien enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

 

23. Export. Bepaalde software of andere materialen ("software") die u van de site(s) van het bedrijf downloadt, kunnen worden onderworpen aan de exportbeperkingen van de Verenigde Staten. Software van de bedrijfssite(s) mag niet worden gedownload of geëxporteerd in strijd met enige toepasselijke exportwetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de volgende toepasselijke verbodsbepalingen tegen downloaden of exporteren: (a) in (of naar een onderdaan of inwoner van) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Syrië of een ander land waar de Verenigde Staten goederen onder embargo hebben; of (b) iedereen op de lijst van speciaal aangewezen onderdanen (Specially Designated Nationals) van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten. Door het downloaden of gebruiken van software die is gedownload van de site(s) van het bedrijf, stemt u ermee in zich te houden aan de toepasselijke wetten, regels en voorschriften — inclusief, maar niet beperkt tot de Export Administration Act en de Arms Export Control Act — en verklaart en garandeert u dat u deze software niet zult overdragen, via elektronische transmissie of anderszins, naar een buitenlands staatsburger of een buitenlandse bestemming in strijd met de wet.

 

24. Onafhankelijke aannemers; geen agentschapsrelatie. Geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchise-franchisenemers relatie wordt bedoeld, noch zal iets in deze voorwaarden als zodanig worden geïnterpreteerd of worden begrepen, expliciet of impliciet.

 

25. Contact opnemen met ons. Alle kennisgevingen van vorderingen over auteursrechtschendingen moeten worden verzonden naar de auteursrechtagent hierboven.

 

Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de site(s) moeten worden gericht aan: Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

Diversey Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden website

Laatst bijgewerkt: 19 januari 2018