Gedragscode voor leveranciers

Thumbnail Thumbnail

Gedragscode voor leveranciers

 

Dit beleid is geen officiële vertaling en wordt aan u verstrekt als middel om een ​​origineel document in een andere taal te begrijpen. De Engelse versie is het enige officiële document en in geval van tegenstrijdigheden of onjuistheden in de vertaling zal de Engelse versie gelden. Als u onze aandacht wilt vestigen op een vertaalfout of onnauwkeurigheid, stuur ons dan een e-mail op Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

 

1.0 Achtergrond

Diversey is een internationaal bedrijf dat klanten bedient in 169 landen over de hele wereld. Diversey is trots op haar geschiedenis van bedrijfsverantwoordelijkheid met betrekking tot onze werknemers, het milieu en de gemeenschappen waarin wij opereren. Diversey gelooft dat het in de huidige wereldeconomie nog belangrijker is voor bedrijven om maatschappelijke betrokkenheid te tonen en hun engagement kenbaar te maken aan verantwoordelijke derden, zoals Diverseys leveranciers, verkopers, contract fabrikanten en klanten. Deze gedragscode voor leveranciers ("leverancierscode") voorziet in bepaalde vereisten voor onze leveranciers en contractfabrikanten (gezamenlijk "leveranciers"), zodat ze op een verantwoorde manier kunnen opereren terwijl ze zaken doen met Diversey.

 

2.0 Toepassingsgebied en toepassing

De leverancierscode is van toepassing op alle leveranciers van Diversey. Door goederen of diensten aan Diversey te leveren, gaan leveranciers akkoord met het volgen van de leverancierscode. Naar eigen goeddunken van Diversey, en rekening houdend met mogelijke risico's, de strategische aard van de relatie van de leverancier en de omvang van de betrokken onderneming, kan de leverancierscode:

  • worden afgedwongen en geverifieerd door de door Diversey uitgevoerde audits;

  • erkend, goedgekeurd en ondertekend moeten worden door een geautoriseerde vertegenwoordiger van leveranciers; of

  • worden opgenomen in respectievelijk Leveranciersovereenkomsten en aankooporders [indien van toepassing vanaf en na de ingangsdatum van deze leverancierscode].

 

3.0 Diversey toewijding aan duurzaamheid

Bij Diversey is duurzaamheid een zakelijke plicht en een business driver die cruciaal is voor ons langetermijnsucces. Ervoor zorgen dat onze leveranciers zich aan deze leverancierscode houden is een integraal onderdeel van onze duurzaamheidsinspanningen. We moedigen onze leveranciers aan om duurzame ontwikkelingsprincipes actief te promoten binnen hun eigen bedrijfsvoering en toeleveringsketen, zoals die in dit document worden beschreven.

 

4.0 Naleving van wetten

Leveranciers zullen minimaal voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet-en regelgeving die van toepassing zijn op hun bedrijfsvoering met betrekking tot Diversey.

 

5.0 Arbeidspraktijken:

Diversey is een wereldwijde onderneming die opereert in regio's met diverse culturen, tradities en sociale normen. Onze leveranciers moeten zakendoen op een manier die consistent is met de ethische normen van Diversey met betrekking tot arbeidspraktijken en arbeidsvoorwaarden. Als onderdeel van deze verbintenis verwachten we van onze leveranciers dat ze zaken doen in overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de bijbehorende convenanten en de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over fundamentele beginselen en rechten op Werk II. We verplichten onze leveranciers zich te houden aan de internationale normen en de voorwaarden van deze leverancierscode te volgen.

 

5.1 Kinderarbeid

Leveranciers zullen alleen personen in dienst nemen die voldoen aan de toepasselijke lokale minimumleeftijdsvereisten. Daarnaast moeten de leveranciers ook de relevante IAO-conventies volgen, die ervoor zorgen dat kinderen alleen worden gebruikt wanneer ze volledig beschermd zijn tegen potentiële uitbuiting, wanneer ze worden beveiligd tegen gezondheidsrisico's, en wanneer ze hun

onderwijs voort kunnen zetten.

 

5.2 Dwangarbeid

De arbeidsovereenkomst moet vrijwillig en in vrijheid worden aangegaan. Leveranciers zullen geen gebruik maken van gevangeniswerk, andere dwangarbeid, mensenhandel of moderne slavernij bij de vervaardiging van hun producten of in de toeleveringsketen. Dwang of intimidatie van de werknemers door leveranciers is onaanvaardbaar.

 

5.3 Lonen en uren

Leveranciers moeten lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden die voldoen aan de toepasselijke wetten en overeenkomsten, waaronder minimumloon, overuren, maximum werktijden en maaltijden en rustperioden. Bij afwezigheid van wettelijke mandaten moeten de loontarieven in overeenstemming zijn met de lokale industrienormen.

 

5.4 Diversiteit/non-discriminatie

Diversey is een werkgever met gelijke kansen die de diversiteit en inclusie in onze wereldwijde organisatie waardeert. Leveranciers moeten alle wetten naleven die discriminatie in wervings-en tewerkstellingspraktijken verbieden op basis van ras, religie, geloofsovertuiging, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -uitdrukking, leeftijd, handicap of andere beschermde status. De leveranciers zijn ervoor verantwoordelijk om deze praktijk van non-discriminatie en gelijke kansen toe te passen.

 

5.5 Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

Leveranciers moeten de rechten van werknemers respecteren om organisaties van hun keuze te vormen en zich bij hen aan te sluiten en collectief te onderhandelen zonder onwettige inmenging. Leveranciers zullen werknemers of werknemersvertegenwoordigers niet discrimineren, lastigvallen of bestraffen vanwege hun belangstelling voor en/of lidmaatschap van, of aansluiting bij een vakbond of vanwege hun legitieme vakbondsactiviteiten.

 

5.6 Gezondheid en veiligheid

Leveranciers zullen werknemers een veilige, gezonde en hygiënische werkomgeving bieden, inclusief maar niet beperkt tot adequate noodprocedures en brandveiligheid, beheer van gevaarlijke materialen en goede huishoudelijke procedures. Wanneer er geen wettelijke vereisten voor veiligheid op het werk bestaan, moeten de leveranciers de veiligheid en het welzijn van de medewerkers waarborgen door gebruik te maken van beste praktijken voor gezondheid en veiligheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, training, initiatieven voor ongevalpreventie en apparatuur om letsel aan de gezondheid te voorkomen dat gerelateerd is aan of zich voordoet tijdens het werk.

 

6.0 Ethische bedrijfspraktijken

Diversey hanteert hoge normen voor ethisch gedrag en bedrijfspraktijken. Dit document beschrijft de gedragsnormen en de bedrijfsvoering die verwacht wordt van leveranciers.

 

6.1 Eerlijke, ethische en conforme bedrijfsvoering

Diversey verwacht dat, hoewel leveranciers hun bedrijf op een concurrerende manier uitvoeren, zij dat doen op een eerlijke en ethische wijze. Ook toepasselijke mededingingswetten en-voorschriften moeten worden nageleefd.

 

6.2 Geheimhouding

Aangezien Diversey de vertrouwelijke informatie van anderen respecteert, verwachten we van onze leveranciers dat ze eveneens vertrouwelijke informatie beschermen en niet delen buiten de gepaste communicatiekringen.

 

6.3 Belangenconflicten, geschenken, amusement en donaties

Om belangenconflicten te voorkomen, mogen leveranciers geen ongepaste betalingen, aanbiedingen of verzoeken doen aan medewerkers van Diversey. Redelijke, niet-contante geschenken met een symbolische of een nominale waarde zijn acceptabel, op voorwaarde dat ze niet bedoeld zijn en niet kunnen worden opgevat als smeergeld, commissie of een andere vorm van tegemoetkoming aan de ontvanger.

 

6.4 Anti-corruptie en omkoping

Diversey zet zich volledig in voor het uitbannen van corruptie bij zakelijke transacties. We eisen dat leveranciers niet alleen voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en ethische normen, maar dat leveranciers evenzeer vastbesloten zijn om corruptie in al zijn vormen uit te bannen, met inbegrip van omkoping, faciliterende betalingen, afpersing, witwassen van geld, en andere illegale of onethische giften.

 

7.0 Milieu

Diversey streeft naar duurzaamheid bij alle aspecten van onze activiteiten. We streven naar een efficiënt gebruik van water, energie en grondstoffen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Wij zijn van mening dat efficiëntie en verantwoord gebruik van middelen de milieu-impact verlaagt, het operationele risico vermindert, de operationele kosten verlaagt en concurrentievoordeel oplevert, niet alleen voor Diversey, maar ook voor leveranciers. Alle leveranciers zullen zaken doen in overeenstemming met de toepasselijke lokale en nationale milieuwetgeving. Wanneer er geen lokale regelgeving bestaat, wordt verwacht dat leveranciers opereren op een manier die geen risico's voor het milieu oplevert.

 

7.1 Operaties

Leveranciers moeten best practices hanteren om grondstoffen, water en energie te sparen en de uitstoot van broeikasgassen in hun activiteiten te verminderen door middel van reductie aan de bron, procesverbetering, gebruik van alternatieve materialen en afvalterugwinning. Van leveranciers wordt verwacht dat zij alle toepasselijke milieuvergunningen hebben.

 

7.2 Samenwerking

We moedigen leveranciers aan actief deel te nemen aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de duurzaamheidsverbintenissen van Diversey om gezamenlijk een positieve impact te maken op het milieu.

 

8.0 Niet-naleving

Leveranciers die niet voldoen aan een van de bovenstaande bepalingen, komen overeen om te helpen bij het onderzoek en redelijke toegang te bieden tot de gevraagde informatie. Als Diversey corrigerende maatregelen noodzakelijk acht, stemt de leverancier ermee in om een plan en een wederzijds passend tijdschema te ontwikkelen om de kwestie te verhelpen.

Diversey zal samenwerken met leveranciers om acties te identificeren om volledige naleving van de voorwaarden van deze leverancierscode te bereiken. In geval van langdurige of materiële niet-naleving door een leverancier, behoudt Diversey zich het recht voor om toekomstige zakelijke afspraken met een dergelijke niet-conforme leverancier te herzien en kan zoeken naar alternatieve levering van een andere leverancier als remedie.

 

I. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Ii. www.ilo.org/declaration