De Gedragscode van Diversey

Thumbnail Thumbnail

De Gedragscode van Diversey

 

Diversey (het “Bedrijf”) benadrukt als dienstverlenend bedrijf dat onze focus altijd op het bereiken van het allerhoogste menselijke handelen gericht moet zijn en dat dit door onze ethiek wordt ondersteund. Hoewel het Bedrijf en al zijn medewerkers primair naar het voldoen aan de tevredenheid van onze klanten streven, moet dit altijd worden bereikt vanuit een integriteit zonder compromissen. Het Bedrijf heeft een reputatie dat het zijn zaken doet op hoog ethisch niveau. Het is belangrijk dat we dit niveau van integriteit in de toekomst voortzetten. Alle medewerkers dienen onze Gedragscode (de “Code”) te lezen, te begrijpen, eraan te voldoen en zich eraan te houden. We zijn ook verplicht bekend te zijn met en ons te houden aan het beleid en de procedures van het Bedrijf. De Code is van toepassing op alle medewerkers, functionarissen en bestuurders.

 

Naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften en bedrijfsbeleid

Het bedrijf is onderworpen aan federale, nationale, provinciale, lokale en internationale wet- en regelgeving. We moeten allemaal aan al deze toepasselijke wet- en regelgeving voldoen en onze Code naleven. Elke medewerker van Diversey, die op de hoogte is van onwettige activiteiten binnen het bedrijf, moet contact opnemen met de Juridische afdeling. Als een bepaling van onze Code in strijd is met toepasselijke wetgeving, is de wet van toepassing. 

Verbonden met de hoogste ethische normenIeder van ons moet zich bij al onze zakelijke activiteiten houden aan de hoogste ethische gedragsnormen en moet zodanig handelen, dat dit de reputatie van het bedrijf in het bedrijfsleven en bij het publiek verbetert. Integriteit is en moet altijd de basis van al onze zakelijke betrekkingen zijn. 

 

Verantwoordelijkheden

Plicht om te spreken / Geen represailles / Vertrouwelijkheid 

U moet onmiddellijk en in goed vertrouwen melding maken van elk gedrag van een medewerker of externe partij (dat wil zeggen een leverancier of zakenpartner), dat een overtreding van de Code kan inhouden. Als u opzettelijk nalaat een mogelijke overtreding te melden, of als u relevante en materiële informatie met betrekking tot een overtreding achterhoudt, kunt u worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met de beëindiging van het dienstverband. Als u vragen hebt over de gepastheid van een situatie, bespreek dit dan met uw leidinggevende, Human Resources of de Juridische afdeling. U kunt ook te goeder trouw een melding doen van vermoedelijke schendingen of advies inwinnen door naar de Integriteitslijn van Diversey te gaan op https://i.diversey.com/resources/code-of-conduct

Het Bedrijf heeft zich verplicht verantwoordelijke medewerkers, die verdachte schendingen te goeder trouw melden, te beschermen. Het Bedrijf onderneemt stappen om elke medewerker te beschermen tegen represailles of vergeldingsmaatregelen, zodat iedereen eenvoudig en zonder problemen overtredingen kan melden en het Bedrijf kan beschermen. Als u vindt dat u het slachtoffer van een vergeldingsactie bent, dient u contact op te nemen met uw manager, Human Resources, de Juridische afdeling of met de Integriteitslijn, zoals van toepassing is.

Het Bedrijf zal onmiddellijk reageren en ernaar streven dat uw bezorgdheid met gevoel, vertrouwelijkheid en zo goed mogelijk wordt afgehandeld. Als tegenprestatie verwachten we dat u de vertrouwelijkheid van de melding helpt te beschermen, evenals bij eventuele latere onderzoeksprocedures, door de kwestie niet met collega's te bespreken, met mensen in de openbaarheid of met de media.
 

Passende disciplinaire maatregelen bij het niet naleven van de Code

Elke niet-naleving van de normen vervat in de Code, kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband, en soms ook tot persoonlijke civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. 

Alle managers, senior leidinggevenden en stafmedewerkers moeten een voorbeeld voor hun collega's zijn bij het uitvoeren van hun taken of bij een andere vertegenwoordiging namens het Bedrijf. Wie een leidinggevende functie heeft en transparant en in overeenstemming met deze Code handelt, maakt duidelijk dat de leidende principes en regels, beschreven in deze Code, zonder uitzondering moeten worden nageleefd. 

 

REGELS

Onze mensen 

Gezondheid en veiligheid - We geven prioriteit aan veiligheid en gezondheid op onze werkplek. 

Waar we ook zijn, de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers dient altijd op de eerste plaats te komen. We streven naar een veilige en gezonde werkplek voor al onze medewerkers, waaronder adequate noodprocedures en brandveiligheid, het beheer van gevaarlijke materialen en huishoudelijke regels. Als onderdeel van deze verplichting moeten alle faciliteiten voldoen aan de veiligheidswetten op de werkplek en moeten zij zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Van medewerkers wordt verwacht dat zij te allen tijde hun taken op een veilige manier uitvoeren, inclusief het uitsluitend volgens de instructies bedienen van machines en het nemen van de juiste maatregelen wanneer zich een veiligheidsrisico voordoet. 

Raadpleeg het beleid ten aanzien van duurzaamheid, milieu, gezondheid en veiligheid voor meer informatie over de gezondheid en veiligheid van medewerkers. 

 

 Doe wat juist is! 

• Volg de veiligheidsrichtlijnen ter plekke op al onze locaties. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van een omgeving die vrij is van veiligheidsrisico's of gezondheidsrisico's. Wanneer zich een risico of een onverwacht gevaar voordoet, handel dan snel en veilig om het onder controle te krijgen en zoek onmiddellijk hulp. 

• Kom nooit naar het werk onder invloed van drugs of alcohol. Denk eraan: elke substantie die ons oordeel of onze fysieke prestaties kan aantasten, kan uiteindelijk onze medewerkers en onze klanten schade toebrengen.

• Handhaaf een veilige werkplek door verschillen van mening professioneel en respectvol op te lossen en nooit door handelingen of bedreigingen van geweld, pesten of intimidatie. 

 

Als een medewerker een onveilige situatie constateert, moet deze onmiddellijk worden aangepakt en aan Gezondheid en Veiligheid worden gemeld.

 

Discriminatie, intimidatie en pesten - Wij tolereren geen discriminatie, intimidatie of pesten.Diversey is een werkgever met gelijke kansen, die diversiteit en inclusie in onze wereldwijde organisatie waardeert. Diversey voldoet aan alle wetten die discriminatie bij werving en tewerkstelling verbieden op basis van ras, religie, geloofsovertuiging, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -uitdrukking, leeftijd, beperking of andere beschermde status. 

Wij geloven dat diversiteit in ons personeelsbestand een eigenschap is die onze creativiteit, innovatie en groei bevordert. De verschillende culturen, seksuele oriëntaties, genderidentiteit, leeftijd, achtergrond en ervaringen van onze medewerkers zorgen ervoor dat kwesties vanuit verschillende perspectieven kunnen worden bekeken, waardoor zij het besluitvormingsproces verrijken. Als vertegenwoordigers van Diversey is het medewerkers verboden anderen te discrimineren. 

Medewerkers zijn verzekerd van fundamentele mensenrechten die niet in strijd zijn met de zaken van Diversey. Deze rechten (bijvoorbeeld politieke, sociale en culturele) mogen niet worden geschonden.

Het bedrijf tolereert geen discriminatie op basis van iemands ras, religie, geloofsovertuiging, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -uitdrukking, leeftijd, beperking of andere beschermde status, of intimidatie of pesten van zijn medewerkers door iemand anders , inclusief leidinggevende, medewerker, deelgenoot of niet-deelgenoot, leverancier, klant of klant van het Bedrijf. Intimidatie kan plaatsvinden wanneer een persoon aan ongewenst gedrag wordt blootgesteld, dat, in redelijkheid gezien vanuit de perceptie van de persoon die aan dergelijk gedrag wordt blootgesteld en in het licht van alle omstandigheden, tot doel of gevolg heeft dat het zijn waardigheid schendt of intimideert of een vijandige, mensonterende, vernederende of aanstootgevende omgeving voor de persoon schept.

Alle individuen hebben het recht te werken in een omgeving die vrij is van discriminatie, pesten en intimidatie. Het Bedrijf zet zich in voor het bieden van een werkplek, waarin alle individuen passende waardigheid en respect krijgen. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid de gevoelens en gevoeligheden van anderen op de werkplek te respecteren en zich te gedragen op een manier die niet aanstootgevend is. In sommige gevallen zijn mensen zich er mogelijk niet van bewust dat hun gedrag aanstootgevend is, maar het is de plicht van elk individu gevoelig te zijn voor de impact die zijn gedrag op collega's kan hebben. 

Alle vermoedelijke schendingen moeten worden gemeld aan de Juridische afdeling. U kunt ook te goeder trouw melding doen van vermoedelijke schendingen of advies inwinnen door contact op te nemen met de Integriteitslijn.

 

 Doe wat juist is! 

• Bied gelijke kansen op werk aan, aan gekwalificeerde medewerkers en sollicitanten, in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

• Houd de interacties met collega's professioneel en respectvol. Creëer door daad of woord geen ongemakkelijke, vijandige of intimiderende omgeving voor anderen. 

• Respecteer de verschillende kenmerken die elk van ons naar voren brengt, zelfs wanneer onze culturen of ideeën kunnen verschillen. 

 

Werkrelaties

Diversey verbindt zich ertoe medewerkers eerlijk te behandelen, de mensenrechten te waarborgen en te voldoen aan alle wetten met betrekking tot werktijd, compensatie voor overuren, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. Diversey respecteert het recht van werknemers organisaties van hun keuze te vormen, zich daarbij aan te sluiten en collectief te onderhandelen zonder onwettige inmenging. Diversey zal werknemers of werknemersvertegenwoordigers niet discrimineren, lastigvallen of bestraffen vanwege hun interesse en/of lidmaatschap van of aansluiting bij een vakbond of hun legitieme vakbondsactiviteiten. 

Alle vermoedelijke schendingen moeten worden gemeld aan de Juridische afdeling. U kunt ook te goeder trouw melding doen van vermoedelijke schendingen of advies inwinnen door contact op te nemen met de Integriteitslijn.

 

Kinderarbeid 

Diversey zal alleen personen in dienst nemen die voldoen aan de toepasselijke lokale minimumleeftijdsvereisten. Daarnaast zullen we de relevante ILO-conventies volgen, die ervoor zorgen dat mensen jonger dan 18 jaar alleen in dienst worden genomen als ze volledig worden beschermd tegen mogelijke uitbuiting, beschermd worden tegen gevaren voor de gezondheid en als ze toestemming krijgen hun opleiding te volgen. Diversey eist ook dat leveranciers voldoen aan de beste werkwijzen. Raadpleeg voor meer informatie de Gedragscode van Diversey.

Alle vermoedelijke schendingen moeten worden gemeld aan de Juridische afdeling. U kunt ook te goeder trouw melding doen van vermoedelijke schendingen of advies inwinnen door contact op te nemen met de Integriteitslijn.
 

Gedwongen arbeid en mensenhandel

Diversey maakt geen gebruik van dwangarbeid, mensenhandel of moderne slavernij bij de productie van haar producten of in haar toeleveringsketen. Overeenkomstig eisen wij dat alle zakenpartners blijk geven van een duidelijke verplichting deze fundamentele mensenrechten van werknemers over de hele wereld te beschermen. Dwang, intimidatie of intimidatie van een medewerker van Diversey wordt niet geaccepteerd. 

Alle vermoedelijke schendingen moeten worden gemeld aan de Juridische afdeling. U kunt ook te goeder trouw melding doen van vermoedelijke schendingen of advies inwinnen door contact op te nemen met de Integriteitslijn.

Wij behandelen niet-openbare informatie persoonlijk en vertrouwelijk. De hulpmiddelen, uitrusting, faciliteiten en inventaris van Diversey, net als de kennis, technologie, product- en formule-informatie, marktinformatie en bedrijfsplannen, zijn allemaal waardevolle bezittingen. Medewerkers moeten de eigendommen van het bedrijf beschermen en behouden en de vertrouwelijkheid in stand houden van gepatenteerde, niet-openbare informatie die hen door het bedrijf, door klanten en leveranciers is toevertrouwd, behalve wanneer openbaarmaking is toegestaan of wettelijk verplicht is. 

Zij die dergelijke informatie gebruiken of daar toegang toe hebben, waaronder de persoonlijke informatie van medewerkers, zijn verantwoordelijk voor het veilig bewaren ervan en voor het alleen gebruiken voor legitieme en juiste zakelijke bedrijfsredenen. 

 

Doe wat juist is! 

• Gebruik, bewaar, verplaats of wijzig niet-openbare informatie alleen als dat nodig is om uw werk te doen. 

• Deel niet-openbare informatie nooit met iemand die geen zakelijke noodzaak heeft het te weten en die niet gemachtigd is om het te hebben. 

• Voorkom onopzettelijke openbaarmaking door uw apparaten met een wachtwoord te beveiligen en stel gevoelige bestanden veilig door deze in een afgesloten lade of kast op te bergen. 

 

Onze klanten 

Wij maken en leveren hoogwaardige en veilige producten, verpakkingen, machines, apparatuur en diensten.

Ons primaire doel is het leveren van hoogwaardige en veilige producten en diensten. We streven ernaar op een consistente wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en aan onze eigen hoge normen, en we streven naar voortdurende verbetering en innovatie in onze activiteiten om aan die normen te voldoen. Producten moeten voldoen aan alle toepasselijke voorschriften, daar waar zij worden vervaardigd, verkocht of gedistribueerd. 

Producten moeten worden ondersteund door veiligheidsinformatie, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste gebruiksaanwijzingen, gevarenclassificaties, waarschuwingen, instructies voor spoedeisende hulp en contactinformatie voor noodgevallen. Nauwkeurige en volledige veiligheidsinformatiebladen en -etiketten moeten leesbaar en beschikbaar zijn voor distributeurs, klanten en eindgebruikers. Diversey verplicht zich ook tot het verantwoordelijk gebruik van materiaal, zoals uiteengezet door het Beleid Verantwoordelijke Chemie. 

We verplichten ons tot productveiligheid, van concept en fabricage tot het gebruik door de klant, verwijdering, recycling of hergebruik. 

Door te voldoen aan de wetten, voorschriften en het beleid van het Bedrijf, die van toepassing zijn op de ontwikkeling, productie, testen, inspectie, opslag, transport, gebruik en verwijdering van onze producten, helpen we de integriteit van het merk Diversey te waarborgen. Geen enkele medewerker mag enige actie ondernemen die het vertrouwen van onze klanten of het vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van onze producten en diensten in gevaar kan brengen. 

We handelen en communiceren op verantwoorde wijze. 

De openbare communicatie van het Bedrijf - zoals onze producten - weerspiegelt onze inzet voor integriteit en transparantie. 

We handelen, adverteren en labelen onze producten met dit in ons achterhoofd en we streven naar nauwkeurigheid, transparantie en openheid bij onze klanten. We proberen onze klanten nooit te misleiden met onjuiste of onvolledige informatie over onze eigen producten of die van anderen. 

Om de nauwkeurigheid en consistentie in al deze openbare communicatie te behouden, mogen alleen aangewezen woordvoerders van het bedrijf publieke verklaringen over ons bedrijf afleggen. 

 

 Doe wat juist is! 

Volg alle marketing- en reclamewetten en zorg ervoor dat onze claims worden onderbouwd en onze methoden zowel ethisch als legaal zijn. 

• Breng onze producten op een waarheidsgetrouwe en nauwgezette manier op de markt en nooit door misleiding of overdrijving. 

• Wanneer u sociale media gebruikt, bespreek dan geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie en vermijd het uiten van meningen die aan het Bedrijf kunnen worden toegeschreven. Alleen bevoegde woordvoerders dienen sociale media te gebruiken om verklaringen namens ons Bedrijf af te leggen. 

• Verwijs bij mediaverzoeken om informatie of opmerkingen naar het communicatieteam. 

 

Ons Bedrijf en aandeelhouders 

We handhaven de integriteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van onze boeken, registratiemethoden en controles. 

Wij doen er alles aan de financiële boeken en bedrijfsdocumenten van het bedrijf met de grootst mogelijke nauwkeurigheid, volledigheid en integriteit bij te houden. We vertrouwen op onze financiële boeken en bedrijfsdocumenten om slimme, tijdige zakelijke beslissingen te nemen. 

Alle medewerkers registreren gegevens als onderdeel van hun normale taken, zoals het invullen van onkostendeclaraties, bij het opstellen van contracten en voorstellen of bij het verzenden van e-mails. Het is van groot belang dat deze documenten de situatie nauwkeurig weergeven en dat er geen informatie wordt weggelaten. 

 

Doe wat juist is! 

Voorzie directeuren, medewerkers, consultants en adviseurs van het Bedrijf, die betrokken zijn bij het opstellen van de vereiste openbaarmakingen van het Bedrijf, van informatie die accuraat, volledig, objectief, relevant, actueel en begrijpelijk is. 

• Registreer alle financiële informatie en zakelijke transacties volledig, nauwkeurig en tijdig en houd u aan de regels en procedures voor openbaarmaking door het Bedrijf.

• Wees professioneel, bedachtzaam en nauwkeurig bij het registreren van gegevens, inclusief e-mails of sms-berichten.

• Behoud en vernietig gegevens volgens ons beleid voor gegevensbeheer, geldende wettelijke bewaarplicht en volgens het bewaarschema voor gegevens. 

• Verberg of vernietig geen gegevens met betrekking tot een onderzoek, een rechtszaak of mogelijke claims. 

 

We beschermen en zorgen voor een juist gebruik van bedrijfsbezittingen. 

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de eigendommen van het Bedrijf. Het bedrijf heeft drie soorten eigendommen:

 1) Fysieke eigendommen, zoals materialen, benodigdheden, software, inventaris, apparatuur, computers, internettoegang en technologieën; 

 2) Informatiemiddelen, zoals vertrouwelijke en gepatenteerde bedrijfsinformatie en intellectueel eigendom (inclusief onze waardevolle merken); en

 3) Middelen, zoals kapitaal en bedrijfstijd tijdens de werkdag. 

 

Medewerkers moeten alle redelijke stappen ondernemen om de eigendommen van het Bedrijf te beschermen tegen diefstal, vernietiging of ander verlies en om ervoor te zorgen dat zij niet worden verspild, misbruikt of verduisterd. 

 

 Doe wat juist is! 

• Bescherm alle bedrijfsmiddelen van uw Bedrijf tegen verlies, diefstal, schade, verspilling of misbruik. 

• Gebruik bedrijfsmiddelen voor de door hen beoogde zakelijke doeleinden. Hoewel enig persoonlijk gebruik mogelijk is toegestaan, moet dergelijk gebruik altijd legaal, ethisch en redelijk zijn en mag het uw werk niet hinderen. 

• Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat u vertrouwelijke informatie (of laptops, smartphones of andere zaken die deze informatie bevatten) verliest, kwijtraakt of zonder toezicht achterlaat. 

• Vermijd het bespreken van vertrouwelijke informatie of andere gevoelige onderwerpen in openbare ruimten (denk aan vliegtuigen, liften en restaurants) waar anderen u kunnen afluisteren. 

• Gebruik geen technologieën van het Bedrijf om obsceen, beledigend, discriminerend, intimiderend of anderszins onwettig of onethisch materiaal te downloaden, te bekijken of te verzenden. 

 

We ondernemen geen acties die tegenstrijdig zijn of tegenstrijdig lijken te zijn met de belangen van het bedrijf. 

We moeten omstandigheden vermijden die een ongewenst persoonlijk voordeel creëren of lijken te creëren door het gebruik van eigendommen, informatie of positie van het Bedrijf. Onze zakelijke beslissingen moeten altijd op objectieve criteria zijn gebaseerd inzake wat het beste voor het Bedrijf is. Zelfs de schijn van een belangenconflict kan ernstige gevolgen hebben en het vertrouwen van medewerkers, zakelijke partners en het publiek in het Bedrijf ondermijnen. De term “belangenconflict” houdt in, elke omstandigheid die kan leiden tot twijfel over de bekwaamheid van een medewerker, functionaris of directeur om volledig objectief te handelen met betrekking tot de belangen van het Bedrijf.

Medewerkers moeten situaties vermijden waarin er een conflict is, of lijkt te zijn, tussen de persoonlijke belangen van de medewerker en de belangen van het Bedrijf. 

Medewerkers moeten feitelijke of potentiële conflicten zo vroeg mogelijk melden, zodat elk belangenconflict op de juiste manier kan worden aangepakt en opgelost. Als u bovendien een vraag hebt over de vraag of een situatie een mogelijk belangenconflict kan veroorzaken, neem dan contact op met de Juridische afdeling. 

Alle vermoedelijke schendingen moeten worden gemeld aan de Juridische afdeling. U kunt ook te goeder trouw melding doen van vermoedelijke schendingen of advies inwinnen door contact op te nemen met de Integriteitslijn.

 

Doe wat juist is! 

• Medewerkers mogen zich niet bezighouden met activiteiten die in strijd zijn met de activiteiten van het bedrijf, zoals werken, in welke hoedanigheid dan ook, voor een ander bedrijf dat zich in dezelfde branche bevindt. 

• Als een familielid of goede vriend eigenaar is van of werkt voor een bedrijf dat zaken wil doen met het Bedrijf, bespreek uw relatie dan met uw manager. Verwijder uzelf ook uit het selectieproces wanneer een familielid solliciteert naar een functie bij het Bedrijf. Houd geen toezicht op en sta niet onder toezicht van een familielid.

• Medewerkers moeten vermijden een financieel belang te hebben in een bedrijf of entiteit dat een zakenpartner, leverancier of klant of concurrent is (of ernaar streeft te zijn), zonder eerst toestemming te vragen.

 

Als medewerkers van het Bedrijf accepteren wij geen giften. Het uitwisselen van geschenken, amusement en andere vormen van gastvrijheid is een gebruikelijke manier om zakelijke relaties op te bouwen. Echter, het misbruik van geschenken en amusement kan leiden tot feitelijke of schijnbare belangenconflicten en kan het risico op ernstige omkoping en corruptie vergroten. Om deze problemen te voorkomen en onze integriteit te beschermen, passen we doelmatige beperkingen toe op het geven en ontvangen van geschenken en amusement.

Het is verboden geschenken van waarde van een zakelijke partner te accepteren of te ontvangen. Maar redelijke niet-contante zaken die onbeduidend, klein, incidenteel en een symbolische of nominale waarde hebben, zijn redelijk toegestaan, op voorwaarde dat ze niet bedoeld zijn voor en niet kunnen worden opgevat als omkoping, smeergeld of andere vorm van compensatie aan de ontvanger. Het is ten strengste verboden geschenken of diensten voor uzelf te vragen of voor anderen, inclusief familieleden of vrienden. 

In overeenstemming met onze gewoonte geen geschenken te accepteren, wordt medewerkers over het algemeen verboden geschenken van enige waarde aan een zakelijke partner te geven. Uitzonderingen moeten vooraf worden goedgekeurd door een verantwoordelijke manager en de Juridische afdeling. Het gegeven geschenk moet ook in overeenstemming zijn met het geschenkenbeleid dat door de ontvangende partij is vastgesteld. Voor uw eigen bescherming en die van het Bedrijf, registreer en leg dergelijke gevallen altijd vast met behulp van de juiste formulieren of bronnen; transparantie is altijd het beste gedrag. 

Zakelijk amusement is een situatie, waarin vertegenwoordigers van beide bedrijven (ontvanger en schenker) een maaltijd, optreden of een andere gebeurtenis bijwonen en dat niet wordt beschouwd als een verboden geschenk, op voorwaarde dat het voldoet aan het beleid van de aanbieder en de ontvanger. 

Wees altijd voorzichtig en ga weg uit situaties, waarin de reputatie van het Bedrijf zelfs maar enigszins kan worden geschaad. 

Alle vermoedelijke schendingen moeten worden gemeld aan de Juridische afdeling. U kunt ook te goeder trouw melding doen van vermoedelijke schendingen of advies inwinnen door contact op te nemen met de Integriteitslijn.

 

Doe wat juist is! 

• Bied geen amusement aan, en doe er niet aan mee, dat buitensporig, weelderig of extravagant is of dat op een locatie is en op een manier wordt uitgevoerd die de reputatie van het Bedrijf kan schaden. 

• Ontvang niet en geef geen geschenken of zakelijk amusement weg die de schijn van belangenconflicten oproepen of die een beslissing willen beïnvloeden. 

• Geef geen geschenken in contanten of in gelijkwaardige waarden, zoals cadeaubonnen. 
 

Onze zakenpartners en gemeenschappen 

We tolereren omkoping en corruptie niet.We hanteren een zero tolerance anti-corruptiebeleid en mogen nooit steekpenningen aanbieden, geven of accepteren om zaken gedaan te krijgen. Het is ons ten strengste verboden iets van waarde - hoe klein ook - aan een overheidsfunctionaris of -agentschap of een ander individu (inclusief een nationale of lokale overheidsfunctionaris of -medewerker, een politieke kandidaat of een ambtenaar of medewerker van een door de overheid gecontroleerde entiteit of overheidsbezit) te geven, aan te bieden, te beloven of te autoriseren om een zakelijk voordeel te behalen, zakelijke of overheidsbesluitvorming in verband met een van onze activiteiten te beïnvloeden of om de ontvanger op een andere manier ertoe aan te zetten zijn of haar macht of officiële positie te misbruiken. 

Dit verbod moet ruim worden geïnterpreteerd en is van toepassing op iedereen die namens ons handelt, inclusief leveranciers, distributeurs, contractanten, consultants en vertegenwoordigers. 

We houden ons strikt aan de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de UK Bribery Act en alle vergelijkbare verordeningen die van toepassing zijn in alle rechtsgebieden. 

In veel landen is het faciliteren van betalingen die worden aangeboden in ruil voor versnelde diensten legaal. Desalniettemin lijken dergelijke betalingen vaak onethisch en staan wij deze niet toe. Wij zijn een wereldwijd bedrijf en onze reputatie is belangrijk. In bepaalde delen van de wereld maken lokale gewoonten en zakelijk gebruik het geven van geschenken of amusement aan overheidsfunctionarissen mogelijk. Medewerkers moeten vooraf goedkeuring van de General Counsel krijgen, voordat zij de overheidsfunctionaris een geschenk, een item van waarde, amusement of gastvrijheid verstrekken.

Alle vermoedelijke schendingen moeten worden gemeld aan de Juridische afdeling. U kunt ook te goeder trouw melding doen van vermoedelijke schendingen of advies inwinnen door contact op te nemen met de Integriteitslijn.
 

Doe wat juist is! 

• Nooit een overheidsfunctionaris of een andere derde partij iets van waarde (hoe klein ook) aanbieden, beloven of verschaffen om een zakelijk voordeel te behalen. 

• Geef geen toestemming en machtig geen derde partij om namens u of het Bedrijf een verboden betaling te doen. 

• Voer geen betaling uit aan een derde partij, wetende of redenen hebbende aan te nemen dat het waarschijnlijk wordt gebruikt iets waardevols te verstrekken aan een overheidsfunctionaris of andere persoon. 

• Registreer alle uitgevoerde betalingen of ontvangsten altijd nauwkeurig, volledig en tijdig. 

 

We voldoen aan de mededingings- en antitrustwetten. Antitrustwetten (ook wel “mededingingswetten” genoemd) zijn van toepassing op concurrentiegedrag en zijn van toepassing op de relaties van het Bedrijf met andere fabrikanten, concurrenten, leveranciers, makelaars en klanten. De wetten zijn vaak erg uitgebreid en complex en variëren van land tot land, maar zij hebben hetzelfde doel: het aanmoedigen van vrije en eerlijke concurrentie. Iedere medewerker moet zich altijd houden aan relevante antitrust-/mededingingswetten, zowel op nationaal als internationaal niveau, in alle rechtsgebieden waar wij zaken doen. Elke actie van het Bedrijf, die wij uitvoeren, moet voldoen aan de regels van eerlijke concurrentie. Geen enkele actie van het Bedrijf mag de concurrentie voorkomen, beperken of vervalsen. 

Sancties voor het overtreden van antitrustwetten zijn streng en omvatten aanzienlijke boetes en andere geldelijke aansprakelijkheid. Daarnaast kunnen medewerkers, die overtredingen goedkeuren of eraan deelnemen, in veel landen gevangenisstraf krijgen. Onwetendheid over wat een overtreding van deze wetten inhoudt, is daarbij geen verdediging.

Elke actie van het Bedrijf, die wij uitvoeren, moet voldoen aan de regels van eerlijke concurrentie. Geen enkele actie van het Bedrijf mag de concurrentie voorkomen, beperken of vervalsen. Door integer over de hele wereld te concurreren, kunnen we voorkomen dat we de mededingingswetgeving overtreden en tegelijkertijd een van onze meest waardevolle bezittingen beschermen: onze reputatie. 

Omdat indirect bewijs vaak de basis is, waarop antitrust-aansprakelijkheid wordt gebaseerd, dient zelfs de schijn van concurrentieverstorend gedrag te worden vermeden. 

Alle vermoedelijke schendingen moeten worden gemeld aan de Juridische afdeling. U kunt ook te goeder trouw melding doen van vermoedelijke schendingen of advies inwinnen door contact op te nemen met de Integriteitslijn.

 

Doe wat juist is! 

• Volg alle toepasselijke antitrust- en concurrentiewetten. 

• Raadpleeg de Juridische afdeling onmiddellijk wanneer u een vraag hebt over antitrust- of mededingingswetgeving of als u denkt dat u mogelijk deel hebt uitgemaakt van een concurrentiebelemmerend gesprek of interactie. 

• Ga met een concurrent geen enkele overeenkomst of bepaalde verstandhouding over de prijs aan. 

• Bespreek niet met concurrenten van ons bedrijf de vroegere, huidige of toekomstige prijzen, markten, promotieprogramma's of verkoopvoorwaarden van die concurrent. 

 

Wij zijn een sociaal en milieu- verantwoordelijk bedrijf: We werken actief aan een betere wereld. 

We zijn toegewijd aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven van mensen door onze inzet voor duurzaamheid, gezondheid en welzijn en sociale verantwoordelijkheid. Diversey verbindt zich ertoe op een duurzame manier te werken door onze sociale en milieueffecten te evalueren en te verbeteren. Diversey zal duurzaamheidsdoelstellingen integreren in bedrijfsdoelstellingen, de beste handelswijzen omarmen en onze resultaten met belanghebbenden communiceren.

We houden ons aan alle toepasselijke milieuwetten en -voorschriften. We zijn waakzaam in het voorkomen van ongevallen, verspilling en andere mogelijke bedreigingen voor de gezondheid en veiligheid van onze gemeenschappen en onze planeet.

 

 Doe wat juist is! 

• Maak van duurzaamheid een persoonlijk doel: bespaar elektriciteit, recycle middelen en wees bewust van de individuele invloed op het milieu. 

• Meld onmiddellijk alle gezondheids- en veiligheidsrisico's; lozingen, lekkages en andere potentieel gevaarlijke situaties hebben prioriteit. 

• Zorg ervoor dat leveranciers en andere zakelijke partners zich inzetten voor het naleven van milieuregelgeving en wetten voor mensenrechten. 

• Neem actief deel aan onze programma's en initiatieven om de wereld en gemeenschappen te verbeteren. 

• Raak niet betrokken bij het gebruik van gedwongen of kinderarbeid, daarnaast keuren wij de mishandeling af van personen die zaken doen met of namens het Bedrijf.